no comments

Zelené pamätihodnosti mesta Pezinok

Medzi pamiatky mesta Pezinok nepatria len budovy, predmety či archeologické náleziská. Do zoznamu pamätihodností Pezinka patrí aj chránená zeleň.

V zozname chránenej zelene nachádza niekoľko stromov a ich lokalít na území Pezinka:

1. Lipa pred kláštorným kostolom

Lipa malolistá (Tilia cordata) sa nachádza pred kostolom na Holubyho ulici. Odhadovaný vek stromu je vyše 150 rokov. Za lipou je lurdská jaskyňa.

Lipa pred kláštorom na dobovej fotografii zo 60-tych rokov:

2. Zeleň Radničného námestia

Chránenou zeleňou je aj zeleň na Radničnom námestí. Vo všeobecnom záväznom nariadení je pravdepodobne chyba – uvádza sa tam, že chránenou je zeleň na parcele č. 4950/1, no na tejto parcele sa žiadna zeleň nenachádza, pretože ide o parkovisko pred Mestským úradom.

Výsadba na Radničnom námestí vyzerala kedysi úplne inak ako dnes:

3. Agáty pred kultúrnym domom

Pred kultúrnym centrom sa nachádzajú tri agáty biele (Robinia pseusoacacia). Ich odhadovaný vek je okolo 150 rokov.

4. Lipy v parčíku na Zigmundíkovej

V parčíku na rozmedzí Kukučínovej a Zigmundíkovej ulice sa nachádza skupina líp veľkolistých (Tilia grandifolia) s odhadovaným vekom okolo 100 rokov.

5. Duby na Trnavskej

Na voľnej zelenej ploche, v trojuholníku v rázcestí Trnavskej a Šenkvickej cesty neďaleko Sochy slobody, rastie 6 dubov. Ide o mohutné samostatne stojace stromy duba (Quercus robur L).

6. Pagaštany na Muškáte

Pri ceste na Trnavskej ulici stoja dva solitérne pagaštany konské.

7. Zeleň na cintoríne

Medzi chránenú zeleň patria aj stromy na cintoríne na Seneckej ulici. Tento zápis v zozname chránenej zelene vyznieva trochu paradoxne. Tento rok došlo na cintoríne k veľkému výrubu stromov na cintoríne – hoci sú už stromy 12 rokov evidované ako chránená zeleň, boli roky zanedbávané a pre ich veľmi zlý stav museli byť stromy odstránené.

8. Lipová alej na Kupeckého

Tieto lipy na trhovisku na Kupeckého ulici boli pôvodne zaradené do zoznamu chránenej zelene. V roku 2010 boli zo zoznamu vyradené.

Lipová alej bola v roku 2015 poškodená neodborným zásahom:

9. Zámocký park

V zozname pamätihodností mesta Pezinok sú zapísané len tie pamiatky, ktoré nie sú evidované ako oficiálna národná kultúrna pamiatka. Preto vo VZN nie je zaradený pezinský zámocký park. Ten je totiž zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka v zozname nehnuteľných pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Do zoznamu kultúrnych pamiatok bol zámocký park zapísaný ešte v roku 1963 ako historická zeleň.

Ako je zeleň chránená?

Všeobecné záväzné nariadenie (č. 2/ 2007), ktoré pojednáva o týchto pamätihodnostiach, je o ochrane zelene pomerne skúpe.  Nachádzajú sa v ňom len tieto tri všeobecné vety:

  • Mesto sa zaväzuje utvárať podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie.
  • Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade s jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav.
  • Každá fyzická a právnická osoba je povinná zaobchádzať s pamätihodnosťou mesta tak, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu.

Ak má byť táto zeleň chránená, zaslúžila by si viac špecifikovať stupeň ochrany.

Ďalej sa vo VZN uvádza, že pamätihodnosti mesto prezentuje ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, internetovej stránky mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Úprimne, o chránenej zeleni sme nevideli ani jeden materiál, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Obyvatelia mesta Pezinok ani netušia, že sa v meste nachádza nejaká chránená zeleň.